Företagare vill anställa unga och söker engagemang

2 mars, 2015 Av av Kristina Johansson

Undersökningen genomfördes per telefon under februari. 44 företag i skilda storlekar i Herrljunga kommun kontaktades varav 39 hade möjlighet att besvara enkäten. De flesta frågorna besvarades med en siffra från 0 till 5 där 0 var inget/inte/mindre bra och 5 var mycket/många/mycket bra. Mittvärdet mellan 0 och 5 är 2,5 så värden över det får betraktas som starka/positiva och värden under det som svaga/negativa.

Ungdomar diagram 1

Av första diagrammet framgår företagens svar (medelvärde) de frågor som besvarades med en siffra. Vi kan se att företagen i genomsnitt uppfattar det angeläget att anställa unga (3,5), att man sannolikt kommer att anställa unga under kommande 3-årsperiod (3,3) och att många unga saknar utbildning/komptens (3,1). Viktigare än formell utbildning är dock personliga egenskaper (3,4). Även de ungas förmåga att presentera sig uppfattas som något bristfällig (2,9).
Men företagen är inte bara kritiska mot ungdomarna, man ser även kritiskt på sin egen förmåga att presentera sitt företag för unga (2,3).
Sämsta värdet av alla frågor får Arbetsförmedlingens förmåga att hjälpa till att rekrytera unga (1,9) medan man uppfattar att AF fungerar lite bättre för övriga grupper (2,4). Bemanningsföretagen får klart bättre omdömen, 3,5 för unga och 3,9 generellt.

Anst ungd diagram  2

Hur ser då spridningen i svaren ut? I diagrammet ovan har vi kompletterat medelvärdena med minimi- och maximivärden. Som vi ser så har nästan alla frågor fått både 5:or och 0:or. Undantag är här fråga 7 där lägsta värdet är 1 och fråga 12 där lägsta värdet är 12 samt betygen för AF där ingen gett någon 5:a. Generellt kan vi alltså konstatera att spridningen i svaren är mycket stor.

Anst ungd diagram 3

Man kan också ställa sig frågan om det är någon skillnad mellan större och mindre företag. (I detta fall valde vi att dra gränsen mellan stora och små företag vid 15 anställda.) Om vi fokuserar på frågor där svaren varierar tydligast kan vi konstatera att större företag tycker det är angelägnare att anställa unga och att de bedömer att det är större chans att de också kommer att rekrytera ungdomar inom tre år. De större företagen anser sig också bättre på att presentera sig själva för ungdomarna samt mer nöjda med AF:s hjälp att rekrytera unga och framför allt hjälpen från bemanningsföretagen.
De mindre företagen å sin sida betonar mer ungdomars bristande kompetens och, framför allt, bristande personliga egenskaper. Man har också en något mer positiv bild av AF:s bidrag vid rekrytering generellt (men lite sämre bild av bemanningsföretagens bidrag) jämfört med de större företagens bedömningar.

Anst ungd diagram 4

Vilka typer av utbildningar är det då som man saknar mest? I diagrammet ovan anges hur många av de tillfrågade som nämnde respektive kategori av utbildning. Bland våra företag är bygg utbildning helt klart i majoritet tätt följt av tekniska utbildningar på olika nivåer (gymnasium, högskola). På tredje plats kommer konstaterandet att det inte finns några relevanta utbildningar över huvud taget för just det företaget. På fjärde plats hittar vi ”praktiska utbildningar” utan närmare specifikation och därefter livsmedel samt sälj och ekonomi. Utöver dessa finns några utbildningar som bara nämns en enda gång, t.ex. ”servicekänsla”.

Anst ungd diagram 5

Vilka är då de personliga egenskaper som företagen saknar allra mest? (Detta diagram visar hur många företag som spontant nämnt respektive kategori av ord/begrepp.) Det som allra flest företag saknar är ”engagemang” och ”driv” åtföljt av de näraliggande ”på hugget, mer go …” samt ”ta egna intiativ, …”. På fjärde plats hittar vi ”ansvarstagande” och därefter ”social kompetens”, ”allmänt hyfs”, ”lojalitet” och slutligen ”nyfikenhet”.

 

ALLA FRÅGOR:
============
1. Hur viktigt är det för ditt företag att få in fler ungdomar i företaget? (0-5)
0-helt oviktigt
5-helt avgörande

2. Hur stora möjligheter bedömer du att ditt företag har att anställa fler ungdomar under de kommande tre åren? (Med nuvarande regler och skatter)
0- inga alls
5- nästan hur stora som helst
Kommentar: …

3. Hur stort problem är det att att ungdomarna saknar utbildning/kunskaper? (0-5)

4. Vilka utbildningar/kompetenser saknar du mest bland de unga som söker jobb hos er?

5. Hur stort problem är det att att ungdomarna saknar personliga egenskaper som krävs för jobbet? (komma i tid, vara artig mot kunder, förståelse för arbetets krav, …) (0-5)
6. Vilka personliga egenskaper saknar du mest bland de unga som söker jobb hos er?

7. Hur bra tycker du att de ungdomar som söker hos er är på att presentera sig och sin kompetens? (0-5)

8. Hur bra tycker du att ditt företag är på att presentera sig och sina jobberbjudanden till ungdomar?
0 – mindre bra
5 – vi är gudar inom detta område

9. Hur stor hjälp tycker du att Arbetsförmedlingen ger när det gäller att rekrytera unga? (0-5)

10. Hur stor hjälp tycker du att Arbetsförmedlingen ger när det gäller att rekrytera arbetskraft generellt? (0-5)
11. Hur stor hjälp tycker du att bemanningsföretagen ger när det gäller att rekrytera unga? (0-5)
12. Hur stor hjälp tycker du att bemanningsföretagen ger när det gäller att rekrytera arbetskraft generellt? (0-5)